FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ "Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers" ซึ่งแปลว่า "The International Real Estate Federation". FIABCI จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1940 ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีอายุ 79 ปีแล้ว มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 50 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลกเช่นกัน ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมโยงนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบาย นครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย

นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ โดยเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเซียก็ยังมีงาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress และยังมีการเชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งยังมีโปรแกรมการศึกษา “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation และ “FIABCI Diploma”

ท่านใดอยากเป็นสมาชิก FIABCI อยากเป็นกรรมการ FIABCI อยากเป็นประธาน FIABCI ไทยในอนาคต อยากมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ ของ FIABCI โลก อยากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ อยากไปลงทุนในประเทศอื่น อยากเชิญชวนนักลงทุนประเทศอื่นเข้ามาร่วมทุนกับเรา ติดต่อประธานสมาคม FIABCI ไทยได้เลยครับ งานนี้ไม่ได้มุ่งทำกำไรใด ๆ แต่เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

มาเป็นสมาชิก FIABCI ด่วนเลยครับผม เพราะนี่คือประตูสู่สากลของไทยโดยแท้